Fuktmätning

BBR kräver att en byggnad skall utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt.

Detta kräver att kontroll utförs för att reducera riskerna för fuktskador orsakade av förhållanden under byggtiden.

Kontroll kan utföras med olika typer av fuktmätare och fukt kan även lokaliseras med värmekamera.

Viktigast för att undvika skador är att material täcks på ett riktigt sätt och att prefabricerade byggelement skyddas mot fukt under montage.

Platsbyggda hus skall innan isolering fukttestas.

Vad skall då i första hand kontrolleras.

Fukt i betongkonstruktioner innan t.ex ett betonggolv beläggs med ytskikt. De flesta kontroller av t.ex betongplattor går till så att man gör en test någonstans i mitten på huskroppen där förhållandena är som gynnsammast. Vi gör en motsvarande fuktmätning men med den som referens kontrollerar vi hela betongplattan med Tramex CME4.

Fukt i syllar som kommit i kontakt med vatten på grundmurar – betongplattor. Vi gör ingen ytlig mätning utan ser till att vi verkligen kommer in på djupet med vår mätutrustning.

Fukt i byggelement med oskyddade delar som utsatts för fukt under montage. Där minsta misstanke om skador har framkommit så kontrollerar vi även detta.

Fukt i krypgrunder är mera en fråga om att säkerställa att fukthalten inte överstiger de värden där fukten kan orsaka skador på konstruktionerna. Om så är nödvändigt placerar vi ut loggers för att kontinuerligt registrera nivåerna på fukt. Rådgivning om nödvändiga åtgärder för att säkerställa en acceptabel nivå på fukt ingår i vårt program.

Fukt i samband med läckage under byggtiden. Här kan man finna en uppsjö olika problem som skall kontrolleras och åtgärdas.

Kontakt 076-9468600

Comments are closed.