Energibalansberäkning

Energibalansberäkning eller energiberäkning skall finnas för alla hus som nyproduceras.

Kan inte byggherren styrka att byggnaden teoretiskt uppfyller gällande krav =55kWh/m2 o år så skall byggnadsnämnden besluta om tvingande åtgärder för att förändra huset så att kraven uppfylls.

Man kan vända på detta och säga att om inte husleverantören eller byggaren kan styrka att kraven är uppfyllda så har husägaren inte fått vad man betalt för.

Observera att tätheten av konstruktionerna skall uppfylla de värden för läckage som lagts in i energiberäkningen – energibalansberäkningen.

Många av energibalansberäkningarna som idag görs och lämnas in till byggnadsnämnderna är inte av en sådan kvalitet att husköparen egentligen kan vara säker på att få det han eller hon betalat för att få.

I en energiberäkning skall man kunna följa beräkningsgången från att man kalkylerar isoleringsförmågan hos alla det typer av konstruktioner som omsluter byggnaden och utgör ett skydd för  värmeläckage.

Värden för bottenplatta, väggar, fönster, tak m.m. skall redovisas så att detta är begripligt för byggherren. Ytorna för de olika ytorna som ligger till grund för beräkningen skall framgå och förlusterna skall redovisas så att man klart kan följa för varje byggdel vilka energiförluster som är aktuella.

I beräkningar som inte i detalj redovisar beräkningsgången finns det möjligheter att  manipulera slutresultatet.

För att man skall veta att man fått det man betalat för skall också husets täthet mätas och resultatet av detta skall jämföras med den siffra som finns intagen i beräkningen. Överstiger läckaget den i beräkningen redovisade värdet skall beräkningen göras om för att husköparen skall säkerställa att huset klarar gällande krav och att köparen har fått ett hus som klarar gällande krav.

Comments are closed.